Help mee
of word lid

Verbeteragenda verstrekking en onderhoud hulpmiddelen

Op 5 maart kwam de Bestuurlijke Tafel Hulpmiddelen bij elkaar om de uitvoering van de Verbeteragenda hulpmiddelen te bespreken. De Directeur Generaal Langdurige Zorg en de Minister
van Volksgezondheid zaten deze bestuurlijke tafel voor. Op verzoek van de Patiëntenfederatie Nederland was Jacob Zuurmond, voorzitter DON, ook aanwezig.

In januari 2020 is het Normenkader en het Actieplan Hulpmiddelen vastgesteld. Het project Verbeteragenda Hulpmiddelen is per 1 juni 2020 van start gegaan om de verbeteracties uit het
actieplan uit te werken. Het doel is om de dienstverlening (toegang, service en onderhoud) van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren én leveranciers m.b.t. hulpmiddelen meetbaar te
verbeteren voor alle cliëntengroepen. Hierbij gaat het in het bijzonder om de groep cliënten die veel en vaak complexe hulpmiddelen nodig heeft als gevolg van meervoudige
beperkingen of een progressieve aandoening.

Het project kent vier onderdelen. DON neemt deel aan de Werkgroep Verbetering Toegangsproces (maatwerk, zelfstandig professioneel advies en casemanagement). Uitgangspunt hier is dat het
functioneel advies van de professional leidend is. Vanuit deze werkgroep is een concept convenant opgesteld waarin de maatwerkprocedure is beschreven met als onderwerpen:

  • de definitie van een complexe hulpmiddelenaanvraag,
  • een beschrijving waaraan een functioneel advies moet voldoen,
  • een beschrijving van het profiel en
  • de werkzaamheden van een casemanager bij gemeente of leverancier.

Wanneer het convenant definitief is, implementeren gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en leveranciers de model-maatwerkprocedure in hun uitvoeringsorganisatie.
Een ander onderdeel betreft het verhuisconvenant. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt de beschikking houdt over het reeds verschafte hulpmiddel en dit hulpmiddel meeneemt bij een
verhuizing naar een nieuwe woonplaats/locatie.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors