Help mee
of word lid

Maak één wettelijke regeling voor hulpmiddelen en woningaanpassing

Deze oproep doet Ieder(in) samen met patiëntenorganisaties, waaronder DON aan de formateur en woordvoerders zorg in de Tweede Kamer. Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en woningaanpassing. Deze oproep doet Ieder(in) aan de formateur en de Kamer. Ook roepen wij op om te zorgen dat er een toekomstvisie op sociale participatie, zelfredzaamheid en zorg komt. Hierin moet het systeem de mens volgen en niet andersom.

Verschillende wetten

Mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten hebben vaak te maken met meerdere wetten en regelingen om hun leven op de rails te krijgen. Voor hen gaat het over de optelsom van zorg en ondersteuning, opvang, school, werk, inkomen, wonen, vrije tijd en mobiliteit. En zij ervaren juist ook tussen de stelsels veel problemen in de uitvoering. Een integrale aanpak voor zorg, participatie, hulpmiddelen en woningaanpassing ontbreekt. En de beleidsvrijheid die gemeenten hebben en de financiële tekorten op het sociaal domein dragen niet bij aan het realiseren van één integrale aanpak.

Verbeteraanpak

In 2020 zijn er afspraken gemaakt tussen VWS, VNG, leveranciers, professionals over de verbetering van de toegang, levering en service van hulpmiddelen. Met als doel dat mensen om wie het gaat merkbare verbetering ervaren. Op 10 juni worden de verbetervoorstellen en convenanten van VWS, VNG, zorgverzekeraars, leveranciers, beroepsbeoefenaren en PG-organisaties gepresenteerd. Recent heeft de Minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang rondom de verbeteraanpak. En hoewel de PG-organisaties en ervaringsdeskundigen nauw zijn betrokken bij deze verbeteraanpak binnen de Wmo vindt Ieder(in) dat er meer nodig is. De uitzending van Radar laat zien dat het nog niet in alle gemeenten goed geregeld is.

Oproep aan formateur

Tegen deze achtergrond doet Ieder(in) samen met Patiëntenfederatie Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, KansPlus, CP Nederland, Per Saldo, LOC, 2CU, ALS Patients Connected, EMB Nederland, Wij Staan Op! en MantelzorgNL een dringende oproep aan de formateur en de Kamer.  Realiseer in de komende kabinetsperiode meer voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking:

  • Voor de korte termijn pleiten we voor het doorgaan met het ‘Actieplan verbetering verstrekking hulpmiddelen’ en voor het opzetten van een meerjarig uitvoeringsprogramma. Dit programma zorgt er voor dat betrokken partijen goed kunnen werken met de nieuwe convenanten. En het zorgt ervoor dat voor alle gebruikers in alle gemeenten een merkbare verbetering in toegang, service en levering van hulpmiddelen optreedt.
  • Voor de middellange termijn vragen we om deze kabinetsperiode te starten met het werken aan één wettelijke regeling voor hulpmiddelen en woningaanpassing. Dit moet leiden tot een verbetering van de huidige ingewikkelde uitvoeringspraktijk bij complexe hulpvragen en de versteviging van de positie van patiënten(-organisaties) bij dit wetgevingsproces.
  • Tot slot vragen we voor de lange termijn om samen met patiënten(-organisaties) een toekomstvisie op sociale participatie, zelfredzaamheid en zorg te ontwikkelen, waarin het vertrekpunt ‘van mens naar systeem’ is en niet andersom.

Bron: Iederin

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors