Help mee
of word lid

Inbreng DON bij overleg ministerie coronamaatregelen

De Patiëntenfederatie en Ieder(in) zitten namens de aangesloten verenigingen – en dus ook namens DON - aan tafel met het Ministerie en andere partijen om te praten over de corona-crisis. Wat leren we van het verleden en wat te doen als er een tweede golf komt. Dit is onze inbreng:

1. Passende zorg 

Het belangrijkste aandachtspunt voor ons is toegang tot passende zorg en ondersteuning. Dit gaat over revalidatiezorg voor mensen met een laesie. De ziekenhuiszorg en de zorg die mensen thuis of op locatie ontvangen. Een specifiek aandachtspunt daarbij is de mensen die in revalidatiecentra revalideren en naar huis willen en kunnen. Het indiceren van passende zorg en het ontvangen daarvan was al een aandachtspunt en de gevolgen van corona hebben dit verder verslechterd. 

 2. Activiteiten van vrijwillige ervaringsdeskundigen 

Onze rol als ervaringsdeskundige voor mensen met een laesie, die opgenomen zijn in een revalidatiecentrum is moeilijk uitvoerbaar. Op dit moment mogen de ervaringsdeskundigen de revalidatiecentra niet in. Daardoor kunnen wij de mensen die recent zijn geconfronteerd met een laesie of daarna in een revalidatietraject zitten, niet ondersteunen.Voor de mensen die recent een laesie hebben opgelopen geven wij normaliter de cursus Weer op Weg met het doel hun weg te vinden als ze weer thuis zijn. Daarbij zijn ervaringsdeskundigen aanwezig. Dat ligt nu in alle centra stil.  

 

3. De 1.5-meter-maatregel

In onze achterban zijn er mensen die een hoger risico hebben op complicaties bij corona en een doelgroep die niet (veel) meer risico loopt dan iemand zonder een dwarslaesie. Deelname aan de maatschappij is daarmee voor de een gemakkelijker dan voor de ander. Wij vragen aandacht voor de maatregelen die nodig zijn voor mensen met een hoog risico zodat deze mensen nu, en zolang de coronacrisis duurt, zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen deelnemen aan de maatschappij of aan het werk kunnen, indien nodig met extra aanpassingen aan huis of thuiswerkplek. Interactie met collega's is voor deze groep extra belangrijk, zodat iemand onderdeel van het team blijft. 

4. Opname ziekenhuis en IC 

De blijvende onduidelijkheid over wie er opgenomen wordt in het ziekenhuis en indien nodig de IC’s roept wel eens vragen op. Een duidelijke communicatie hierover is nodig 

5. E-health 

Consultatie van een arts op afstand via beeldverbinding kan in sommige situaties een oplossing zijn. Het gebruik van e-health-programma's moet wel een bewuste keuze zijn van de patiënt. Consultatie via beeldverbindeing werkt als beide partijen dit een fijne en een goede methode vinden en voldoende bekwaam zijn om er gebruik van te maken 

6. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wij vragen bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van de persoonlijke beschermings middelen in de thuiszorg. Helaas is er geen aandacht voor zorgverleners die zorg verlenen op basis van een persoonsgebonden budget en mantelzorgers. Ook deze mensen moeten toegang hebben tot de voorgestelde regionale structuur voor de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en beschermende kleding en voorrang krijgen bij het testen.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors