Help mee
of word lid

Ieder(in) roept politiek op: ‘Kies voor een toegankelijk Nederland’

Anno 2023 kunnen mensen met een beperking of chronische ziekte nog steeds niet op voet van gelijkheid meedoen aan de samenleving. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen roept Ieder(in) de politieke partijen op daar eindelijk verandering in te brengen. In de oproep ‘Kies voor een toegankelijk Nederland’ pleit de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronische ziekte voor drastische veranderingen op het gebied van bestaanszekerheid, zorg en rechtsgelijkheid. De politieke partijen worden opgeroepen om dit voor de komende verkiezingen vast te leggen in hun verkiezingsprogramma’s.

De bestaansonzekerheid is ongekend groot
Nederland kent twee miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte. Velen van hen hebben te maken met bestaansonzekerheid. Door gebrek aan passend werk, een laag inkomen of hoge zorgkosten. Verder staat ook de kwaliteit van de zorg en ondersteuning sterk onder druk. Zeker voor mensen die complexe zorg nodig hebben. Daar komt nog bij dat de maatschappij nog steeds erg ontoegankelijk is voor mensen met een beperking. Van woningen en onderwijs tot en met openbaar vervoer en openbare ruimtes; op velerlei gebieden worden ze nog steeds buitengesloten.

Verslechtering ondanks VN-verdrag
Illya Soffer, directeur van Ieder(in), zegt dat de situatie voor mensen met een beperking de laatste jaren eerder is verslechterd dan verbeterd. En dat dit extra schokkend is als je weet dat sinds 2016 het VN-verdrag Handicap in Nederland van kracht is. Dit verdrag schrijft voor om de barrières om mee te doen – voor mensen met een beperking – in hoog tempo weg te nemen. “Onze oproep aan de politiek is daarom eigenlijk heel simpel: maak eindelijk echt werk van het VN-verdrag!”

Nieuwe wetten toetsen aan het VN-verdrag
“De allerbelangrijkste maatregel die we bepleiten, is om alle nieuwe wetten en wetswijzigingen te toetsen aan het VN-verdrag Handicap. En dat mensen met een beperking daarbij worden betrokken. Zodat er de komende jaren op elk beleidsterrein vooruitgang wordt geboekt. Pas dan komt echt de samenleving in zicht die we willen: een toegankelijke samenleving waarin iedereen op gelijke voet kan meedoen.”

Bestaande ongelijkheden moeten weg
“We vragen de politiek om de bestaande ongelijkheden weg te nemen. Dus weg met de stapeling van zorgkosten! En weg met de regels waardoor mensen met een beperking vaak niet kunnen samenwonen, zoals de partnertoets en de kostendelersnorm. Verder bepleiten we bijvoorbeeld dat mensen die vanwege medische redenen maar beperkt kunnen werken, compensatie krijgen en zo toch een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Daarnaast is het absoluut noodzakelijk dat er extra wordt geïnvesteerd in passende zorg voor mensen die levenslang op allerlei terreinen ondersteuning nodig hebben. Want die zorg is nu vaak te schraal en slecht op elkaar afgestemd.”

Voldoen de partijprogramma’s aan het VN-verdrag Handicap?
Dit jaar toetst Ieder(in) specifiek in hoeverre de punten uit de oproep “Kies voor een toegankelijk Nederland” aan de orde komen in de partijprogramma’s. Ook wordt er gekeken of het VN-verdrag Handicap wordt genoemd.

Bekijk hier de oproep: ‘Kies voor een toegankelijk Nederland’ (pdf)
Bekijk hier de oproep in begrijpelijke taal: ‘Kies voor een toegankelijk Nederland’ (pdf)

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors