Organisatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland is een vrijwilligersorganisatie. De organisatie wordt ondersteund door enkele betaalde krachten, t.w. voor de ledenadministratie, het samenstellen van het Dwarslaesie Magazine en voor de ondersteuning van het bestuur. Alle andere activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, die allen een dwarslaesie of caudalaesie hebben.

Bestuur en organisatie

Doel, rechtsvorm en werkwijze zijn vastgelegd in de Statuten. Organisatie en uitvoering zijn vastgelegd in het Huishoudelijk reglement..

De organisatiestructuur van Dwarslaesie Organisatie Nederland ziet er als volgt uit:

Algemene ledenvergadering

Dit is het hoogste orgaan van de vereniging. Hier worden bestuursleden benoemd en het beleid van de organisatie bepaald.

Landelijk bestuur

Het landelijke bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er een aantal bestuursleden met eigen taken en verantwoordelijkheden die omschreven staan in het bestuursprofiel.

Vrijwilligersraad

Don heeft een vrijwilligersraad, die het bestuur onder andere adviseert over het te voeren beleid. Hierin zitten leden van de diverse werkgroepen en commissies. De vrijwilligersraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur.

Contactpersonen

DON heeft een grote groep vrijwilligers die als contactpersoon optreedt. Bij hen kun je terecht met al .je vragen of zomaar een praatje. Zij weten uit eigen ervaring wat het betekent om te leven met een dwarslaesie. Mocht je denken: “Contactpersoon worden, dat is misschien wel iets voor mij!”, stuur dan een mailtje of bel onze secretaris. De gegevens vind je bij Contact.

Onze contactpersonen zijn gebonden aan een regio en binnen de regio aan het verzorgingsgebied van een van de 8 gespecialiseerde revalidatiecentra of aan een werkgroep. Hun gegevens vind je bij ervaringsdeskundigen.

De organisatie kent de volgende regio’s:

  • Regio Noordoost: Rc’s Beatrixoord (Groningen) en het Roessingh (Enschede)
  • Regio Noordwest: Rc’s Heliomare (Wijk aan Zee) en Reade (Amsterdam)
  • Regio Zuidoost: Rc’s De Hoogstraat (Utrecht) en Rijndam (Rotterdam)
  • Regio Zuidoost: Rc’s Maartenskliniek (Nijmegen) en Adelante (Hoensbroek)

Werkgroepen

Binnen DON functioneren diverse werkgroepen:

  • contactgroep partners
  • werkgroep onderzoek
  • werkgroep hoge dwarslaesie (C5 of hoger)
  • werkgroep incomplete dwarslaesie
  • werkgroep caudalaesie

Hier lees je wat de werkgroepen doen.

Voorts kunnen er – meestal ad hoc – werkgroepen worden samengesteld die zich bezighouden met de uitvoering/ondersteuning van onderdelen van het beleid van de vereniging.

Wil je ook iets betekenen voor de dwarslaesie organisatie? Meld je aan door ons te bellen of te mailen. De gegevens vind je bij Contact.

Beleid

De vereniging kent een door de algemene ledenvergadering goedgekeurd meerjarenplan inclusief het activiteitenplan 2019 en een begroting.

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst worden het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

De organisatie draait voornamelijk op vrijwilligers. Zij verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos. Conform het beloningsbeleid kunnen vrijwilligers hun onkosten en reiskosten – gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten – declareren. Sinds 1 oktober 2018 heeft de vereniging voor 1½ dag per week een betaalde beleidsmedewerker in deze dienst. De kosten hiervoor worden gedekt door een verkregen legaat. Hierdoor kunnen we deze ondersteuning 4 jaar lang inhuren. We zoeken naar mogelijkheden om dit ook daarna te kunnen voortzetten.

Interne gedragscode en klachtenregeling

De organisatie staat voor goede omgangsvormen. Centraal staan respect voor elkaar, integriteit, eerlijkheid en veiligheid. Deze begrippen vormen de basis voor de interne gedragscode die binnen Dwarslaesie Organisatie worden gehanteerd.

De organisatie doet haar uiterste best om haar leden/donateurs zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. Dat kan voor jou als lid dan wel betrokkene of derde aanleiding zijn een klacht in te dienen. In deze klachtenregeling is vastgelegd hoe je dan een klacht kan indienen  en hoe deze klacht wordt afgehandeld.