Organisatie

Structuur en werkwijze

Doel, rechtsvorm en werkwijze zijn vastgelegd in de Statuten. Organisatie en uitvoering zijn vastgelegd in het Huishoudelijk reglement..

De organisatiestructuur van Dwarslaesie Organisatie Nederland ziet er als volgt uit:

Algemene ledenvergadering

Dit is het hoogste orgaan van de vereniging. Hier worden bestuursleden benoemd en het beleid van de organisatie bepaald.

Landelijk bestuur

Het landelijke bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er een aantal bestuursleden met eigen taken en verantwoordelijkheden die omschreven staan in het bestuursprofiel.

Vrijwilligersraad

Don heeft een vrijwilligersraad, die het bestuur onder andere adviseert over het te voeren beleid. Hierin zitten leden van de diverse werkgroepen en commissies. De vrijwilligersraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur.

Contactpersonen

DON heeft een grote groep vrijwilligers die als contactpersoon optreedt. Bij hen kun je terecht met al .je vragen of zomaar een praatje. Zij weten uit eigen ervaring wat het betekent om te leven met een dwarslaesie. Mocht je denken: “Contactpersoon worden, dat is misschien wel iets voor mij!”, stuur dan een mailtje of bel onze secretaris. De gegevens vind je bij Contact.

Onze contactpersonen zijn gebonden aan een regio en binnen de regio aan het verzorgingsgebied van een van de 8 gespecialiseerde revalidatie-centra of aan een werkgroep. Hun gegevens vind je in bij ervaringsdeskundigen.

De organisatie kent de volgende regio’s:

  • Regio Noordoost: Rc’s Beatrixoord (Groningen) en het Roessingh (Enschede)
  • Regio Noordwest: Rc’s Heliomare (Wijk aan Zee) en Reade (Amsterdam)
  • Regio Zuidoost: Rc’s De Hoogstraat (Utrecht) en Rijndam (Rotterdam)
  • Regio Zuidoost: Rc’s Maartenskliniek (Nijmegen) en Adelante (Hoensbroek)

Werkgroepen

Binnen DON functioneren diverse werkgroepen:

  • contactgroep partners
  • ouders van kinderen met een dwarslaesie
  • mensen met een hoge dwarslaesie (C5 of hoger)
  • mensen met een incomplete dwarslaesie
  • mensen met een cauda equina laesie

Voorts zijn er (meestal ad hoc) werkgroepen die zich bezighouden met de uitvoering van onderdelen van het beleid van de vereniging.

Wil je ook iets betekenen voor de dwarslaesie organisatie? Meld je aan door ons te bellen of te mailen. De gegevens vind je bij Contact.

Beleid

De vereniging kent een door de algemene ledenvergadering goedgekeurd meerjarenplan inclusief het activiteitenplan 2019 en een begroting.

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst worden het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

De organisatie draait voornamelijk op vrijwilligers. Zij verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos. Conform het beloningsbeleid kunnen vrijwilligers hun onkosten en reiskosten – gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten – declareren. Sinds 1 oktober 2018 heeft de vereniging voor 1½ dag per week een betaalde beleidsmedewerker in deze dienst. De kosten hiervoor worden gedekt door een verkregen legaat. Hierdoor kunnen we deze ondersteuning 4 jaar lang inhuren. We zoeken naar mogelijkheden om dit ook daarna te kunnen voortzetten.

interne gedragscode en klachtenregeling