Over ons

Wij zijn een organisatie van mensen met een dwarslaesie en hun naasten. Lotgenotencontact, uitwisseling van kennis en ervaring, informatieverstrekking en belangenbehartiging zijn onze kernactiviteiten. De organisatie is actief sinds 1976.

Naam, functie en rechtsvorm zijn vastgelegd in de statuten. Organisatie en uitvoering zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Op hen is het beloningsbeleid van toepassing. DON wordt administratief professioneel ondersteund.

Jaarlijks wordt verantwoording van de activiteiten en de inkomsten aan de leden afgelegd middels een jaarverslag en jaarrekening. Deze worden door de leden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Het jaarplan op basis van het Meerjarenplan 2019-2022 ligt ter inzage voor ledenraadpleging.