Standpunt DON over Integraal Zorgakkoord.

Op 16 september jongstleden hebben bijna alle partijen die bij de zorg betrokken zijn het Integraal Zorg Akkoord ondertekend. Opvallend ontbrekende partijen zijn de belangenorganisatie voor cliënten in de GGZ (MIND) en de huisartsen. Deze zijn wel bij de onderhandelingen betrokken, maar zijn met het resultaat niet tevreden. Belangrijkste kritiekpunt is wel dat op belangrijke onderdelen de teksten vaag zijn en soms slecht onderbouwd. De huisartsen hebben weliswaar nee gezegd, maar hebben  expliciet aangegeven wel te willen door onderhandelen (nee, tenzij).  

 

We hebben als DON mee kunnen denken met de Patiëntenfederatie (PFN), die het akkoord wel heeft ondertekend. Aan ons is vooraf gevraagd of we PFN konden steunen in die ondertekening. Die steun hebben we uiteindelijk wel gegeven, maar eerlijk gezegd na grote aarzeling. Ook wij delen de opvatting met de huisartsen en MIND dat op belangrijke onderdelen weliswaar mooie teksten staan, maar veelal onvoldoende concreet. Het beste voorbeeld daarvoor is wel de belofte van ‘passende zorg’. Dat is een toverwoord, met de bedoeling dat zorg wordt geleverd die aantoonbaar werkt, op de juiste plek en in overleg met de patiënt. Die principes moeten nog worden uitgewerkt. Tegenover die onzekerheid, staat de zekerheid dat bezuinigd wordt op de groeiende uitgaven van de zorg. Waar dat uiteindelijk toe leidt, weten we nog niet. Het risico bestaat dat het uiteindelijk toch vooral een bezuinigingsoperatie wordt. MIND constateert bijvoorbeeld dat “de focus ligt op marktwerking, kostenbeheersing en effectiviteit van de zorg”.  

 

Het is overigens niet voor niets dat zo veel partijen toch hebben ondertekend. Er staan ook goede dingen in het akkoord. Veel aandacht voor preventie, de positie van de patiënt wordt versterkt, de patiëntenorganisaties krijgen iets meer geld, ervaringsdeskundigen worden (vooral regionaal) ingeschakeld, tijdig publiceren van de zorgcontracten door verzekeraars.  

 

Al met al een belangrijk akkoord over de zorg. Helaas wordt “zorg” erg smal uitgelegd. DON heeft als uitgangspunt dat mensen met een laesie levenslang en levensbreed zijn aangewezen op een veel bredere zorg dan alleen de zorg via de wettelijke kaders van het ministerie van VWS. In die zin is er geen sprake van een integraal akkoord: het is alleen integraal binnen de muren van het ministerie. Helaas ontbreken afspraken over bijvoorbeeld de WMO en de dienstverlening van het UWV. Die zijn wel van groot belang voor mensen met een laesie (en overigens ook veel andere mensen met een zorgvraag).  

 

Kortom: er is een flink aantal punten van kritiek, maar er zijn ook goede onderdelen. Dat is de reden waarom DON akkoord is gegaan met het voornemen van de Patiëntenfederatie om te ondertekenen. Maar het is ook duidelijk dat er flink wat werk aan de winkel is. We vinden het belangrijk om aandacht aan te besteden aan de concrete invulling van het akkoord. 

Onze prioriteiten in de komende periode: 

  • Zorgen dat het begrip passende zorg geen schaamlap wordt voor platte bezuinigingen.  
  • Bescherming van de vrije artsenkeuze en overigens ook voldoende keuze in het aanbod van hulpmiddelen. 
  • Bescherming van persoonsgegevens bij een toenemende digitalisering van de zorg. 
  • Aandacht voor de zorgcontracten van verzekeraars, zodat afspraken die worden gemaakt (bijvoorbeeld over hulpmiddelen) goed, transparant en tijdig in de contracten worden verwerkt.  

 

Interessante linkjes. 

 De basisdocumenten van het akkoord: het akkoord zelf, een samenvatting, een infographic (wel wat ingewikkeld) en de brief aan de Tweede Kamer. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/16/verregaande-samenwerking-in-historisch-integraal-zorgakkoord 

 De Patiëntenfederatie: de leden steunen het zorgakkoord 

https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/leden-patientenfederatie-nederland-steunen-het-zorgakkoord

Ieder(in): grote zorgen over keuzevrijheid en betaalbaarheid 

https://iederin.nl/grote-vraagtekens-over-keuzevrijheid-en-betaalbaarheid-zorg/ 

 

 MIND: de ledenvergadering gaat unaniem niet akkoord 

https://zorgkrant.nl/ggz/15976-integraal-zorgakkoord-niet-door-mind-ondertekend

 

Huisartsen: nee, tenzij 

https://www.lhv.nl/nieuws/lhv-huisartsen-zeggen-nee-tenzij-tegen-zorgakkoord/ 

 

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !