Thuiszorg

Via verschillende wetten kan je thuiszorg aanvragen. Huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding vallen onder de Wmo (zie onder Wmo). Naast zorg en ondersteuning via de gemeente vanuit de Wmo, kun je in aanmerking komen voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Op de pagina Veranderingen in de zorg vind je een helder overzicht van alle wettelijke regelingen en welke zorg onder welke regeling valt.

Bij je zorgaanvraag kun je aangeven of je de zorg in natura wilt ontvangen of dat je een PGB wenst, waarmee je de zorg zelf kunt inkopen.

Zorg in natura

Kies je voor zorg in natura, dan regelt het zorgkantoor dat je zorg ontvangt van een zorgaanbieder. Het zorgkantoor sluit overeenkomsten met zorgaanbieders en bewaakt zo de omvang, variatie, kwaliteit en kosten van het zorgaanbod. Het zorgkantoor beheert de wachtlijsten in een regio.

Je bent overigens vrij in de keuze van je zorgaanbieder. Er zijn vele zorginstellingen. Vaak hebben ze een eigen website, die je kan gaan gebruiken om je keuze te maken. Of kijk op KiesBeter.nl,  een wegwijzer van de overheid naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland.Voor hulp bij het maken van de juiste keuze kun je terecht bij het zorgkantoor, maar ook bijvoorbeeld bij Regelhulp.

Kies je voor huishoudelijke hulp in natura, dan ben je aangewezen op de thuiszorginstelling(-en) waarmee jouw gemeente een overeenkomst heeft gesloten. Ook ben je dan gebonden aan de prestatieafspraken die de gemeente met deze instelling(en) heeft gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot vervanging bij ziekte.

Zorg met een PGB

Voor onder andere persoonlijke  en huishoudelijke hulp kan een persoonsgebonden budget (PGB) worden aangevraagd. Maar er zijn nog meer zaken die je met een PGB kunt bekostigen. Kijk hier voor een overzicht.

Een PGB voor huishoudelijke hulp vraag je aan bij de gemeente. Een PGB voor de zorg vraag je aan bij je zorgverzekeraar. Met een PGB ben je vrij jouw hulpverleners te kiezen. Een overzicht van aanbieders in de zorg is te vinden in de PerSaldo-hulpgids, onderdeel van de site van PerSaldo, de belangenbehartiger voor PGB-houders. De site Zoek PGB-zorg kan ook een handig hulpmiddel zijn.

Veranderingen in de verstrekking van het PGB

Na 1 januari 2015 geldt voor PGB-houders dat zij niet meer het budget via het zorgkantoor ontvangen, maar afhankelijk van het soort zorg te maken krijgen met de zorgverzekeraar of de SVB. De budgethouder sluit een zorgovereenkomst met de zorgverlener. Deze moet zijn goedgekeurd door de budgetverstrekkende instantie. Dat is vanaf 2015 de zorgverzekeraar (Zvw), de SVB (Wlz)) of gemeente (WMO-2015 of Jeugdwet).

De zorgverzekeraar

Het PGB voor persoonlijke zorg en verpleging wordt verstrekt door je zorgverzekeraar. De declaratie van het aantal uren moet per zorgverlener ingediend worden bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt de declaratie uit aan de  zorgverlener. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de regels.

De SVB (Sociale Verzekeringsbank)

Het PGB-budget voor intensieve zorg (zorgzwaartepakket), die onder de Wet langdurig zieken valt wordt verstrekt door de SVB. Dit houdt in dat het budget niet meer op je rekening wordt gestort, maar beheerd wordt door de SVB. Aan het eind van de maand stuur je de urendeclaratie van je zorgverleners naar de SVB. Deze zorgt voor de uitbetaling. Meer informatie hierover vind je bij het SVB-servicecentrum.

De gemeente

Ben je geïndiceerd voor begeleiding of dagbesteding dan moet je bij de gemeente een PGB aanvragen. Ook voor andere WMO-voorzienigen zoals huishoudelijke hulp en hulpmiddelen kun je voor een PGB bij de gemeente terecht.

 

Mantelzorg

Mantelzorg is langdurende zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden, maar vaak door een naaste (partner, familielid, vrienden etc.). Deze zorgverlening vloeit rechtstreeks voort uit de sociale relatie die de mantelzorger heeft met de hulpvrager. Er is een groot verschil met vrijwilligerswerk. Mantelzorg is onbetaalde zorg, vaak langdurig en intensief. Bij mantelzorg duurt de verzorging meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden. Heeft iemand minder zorg nodig, dan heet dat gebruikelijke zorg. Voor gebruikelijke zorg is doorgaans geen ondersteuning of vervanging mogelijk.

Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar. Lees hier meer over mantelzorg.

Wie zorgt voor de mantelzorger?

Mantelzorg is zwaar en onbetaald werk. De mantelzorger moet altijd klaarstaan als er hulp nodig is en de professionele hulp afwezig is.Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van de mantelzorger. Hoe zij dit doen is per gemeente verschillend. Informeer daarover bij het WMO-loket van je gemeente.

Voor tijdelijke vervanging ter ontlasting van je mantelzorger geven sommige  zorgverzekeraars een vergoeding. Bekijk de voorwaarden bij jouw verzekeraar.

Landelijk ondersteunt Mezzo het werk van de mantelzorger. Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg. Ga voor meer informatie naar Mezzo.

Onze organisatie organiseert regelmatig partnerdagen waar informatie-uitwisseling en ondersteuning centraal staan.

Meer informatie over deze en andere activiteiten van de organisatie vind je in de agenda.