Hulpmiddelen

Voor bepaalde persoonlijke hulpmiddelen in huis kan de gemeente een tegemoetkoming in de kosten bieden, bijvoorbeeld voor verrijdbare douchestoelen en patiëntenliften. De gemeente heft voor deze verstrekkingen een eigen bijdrage, die via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het aantal verstrekkingen dat door de gemeente gedaan is.

Hulpmiddelen die noodzakelijk zijn ter vervanging van bepaalde lichaamsfuncties kunnen worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Tot deze categorie behoren bijv. arm- en handondersteuningsmiddelen, domotica en communicatiemiddelen. De verstrekkingen vallen onder de post hulpmiddelen van de ziektekostenpolis. Een eigen bijdrage is niet vereist.

Tips en aanbevelingen voor het doeltreffend en snel afhandelen van je aanvraag vind je in de brochure ’Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag“,uitgegeven door Ieder(in). De brochure is tot stand gekomen in samenwerking met Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, NVDG en VNG. De input voor de brochure is afkomstig van gesprekken met Wmo-consulenten, revalidatieartsen, patiënten en patiëntenverenigingen.

Let op!

Koop nooit zomaar hulpmiddelen met het idee dat deze vergoed worden. Neem altijd eerst contact op met de uitvoerende instantie of met je revalidatiearts of -therapeut.

Gemeenten en leveranciers aangespoord om levering hulpmiddelen te verbeteren

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. In het verleden ging hierbij het nodige mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen.

Samen met Ieder(in) heeft DON regelmatig aan de bel getrokken over de problemen bij de toewijzing en levering van hulpmiddelen. Vorig jaar heeft bureau Berenschot op verzoek van VWS de belangrijkste problemen nog eens op een rij gezet:

  • gebrek aan maatwerk;
  • niet kunnen meenemen van een hulpmiddel bij verhuizingen;
  • lange levertijden;
  • slechte bereikbaarheid en
  • kwaliteitsverschillen tussen gemeenten.

Verbetering
Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de hulpmiddelenleveranciers en Ieder(in) de bestaande handreiking hebben vernieuwd. Dit in overleg met het ministerie, diverse gemeenten en andere belangenorganisaties, zoals Dwarslaesie Organisatie Nederland en Spierziekten Nederland. De handreiking is een leidraad voor gemeenten en helpt hen bij de inkoop van hulpmiddelen. De vernieuwde handreiking is een verbetering ten opzichte van de oude versie.

In de oude versie was hoofdzakelijk aandacht voor de prijs. In de nieuwe staat kwaliteit centraal.  De bruikbaarheid voor de aanvrager is het uitgangspunt. In de praktijk moet dit er onder meer toe leiden dat:

  • belangenbehartigers vanaf begin worden betrokken bij de zorginkoop
  • er maatwerk wordt geleverd,  ook bij complexe aanvragen
  • dat er ook een passende oplossing is als iemand verhuist

Meer informatie over de handreiking kun je  vinden op de site van VNG.

Gemeenten kunnen vanaf nu de handreiking gebruiken. Evenals Ieder(in) zijn wij benieuwd of de situatie hierdoor inderdaad verbetert. Je kunt jouw ervaringen melden bij het Nationale Zorgnummer,

Bron: Ieder(in) en VNG

Keuzehulpen voor hulpmiddelen

Scouters is een non-profit organisatie, die toegankelijke informatie, onafhankelijk advies en innovatieve hulpmiddelen biedt voor en door mensen die beter willen bewegen, hun mantelzorgers en professionals. Op de  website, het forum en de social media worden oplossingen, hulpmiddelen en ervaringen gedeeld.

De Hulpmiddelenwijzer van Vilans geeft je eerlijke en onafhankelijke informatie over hulpmiddelen: soorten, alternatieven, tips en vergoedingen. Op de Hulpmiddelenwijzer is een speciale pagina te vinden met informatie over hulpmiddelen bij dwarslaesie. De Hulpmiddelenwijzer wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en is ontwikkeld en onder beheer van Vilans.