Hulpmiddelen

Voor bepaalde persoonlijke hulpmiddelen in huis kan de gemeente een tegemoetkoming in de kosten bieden, bijvoorbeeld voor verrijdbare douchestoelen en patiëntenliften. De gemeente heft voor deze verstrekkingen een eigen bijdrage, die via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt geïnd. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het aantal verstrekkingen dat door de gemeente gedaan is.

Hulpmiddelen die noodzakelijk zijn ter vervanging van bepaalde lichaamsfuncties kunnen worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Tot deze categorie behoren bijv. arm- en handondersteuningsmiddelen, domotica en communicatiemiddelen. De verstrekkingen vallen onder de post hulpmiddelen van de ziektekostenpolis. Een eigen bijdrage is niet vereist.

Tips en aanbevelingen voor het doeltreffend en snel afhandelen van je aanvraag vind je in de brochure ’Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag“,uitgegeven door Ieder(in). De brochure is tot stand gekomen in samenwerking met Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, NVDG en VNG. De input voor de brochure is afkomstig van gesprekken met Wmo-consulenten, revalidatieartsen, patiënten en patiëntenverenigingen.

Let op!

Koop nooit zomaar hulpmiddelen met het idee dat deze vergoed worden. Neem altijd eerst contact op met de uitvoerende instantie of met je revalidatiearts of -therapeut.

Landelijk Normenkader Hulpmiddelen (WMO)

Bij de verstrekking van hulpmiddelen zijn veel partijen (uiteraard de cliënten zelf en hun naasten, leveranciers, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgverleners) betrokken. Al deze partijen zijn zich ervan bewust dat passende hulpmiddelen voor mensen met een beperking voorwaardelijk zijn om optimaal te functioneren in de maatschappij.

In veel gevallen gaat de verstrekking en reparatie van hulpmiddelen goed en staat de cliënt centraal. Helaas is dit nog niet overal het geval. Vooral bij complexe en/of spoedeisende ondersteuningsvragen ervaren cliënten nog knelpunten. We zijn het erover eens dat de verstrekking van hulpmiddelen beter kan en moet, daartoe dient het Landelijk normenkader hulpmiddelen. Het normenkader bevat een set van gedeelde waarden die worden bewaakt door (de bestuurders van) de betrokken partijen.

Samenwerking tussen partijen in de toegang, levering en het gebruik (en onderhoud) van hulpmiddelen is cruciaal. Betrokken partijen werken al enige jaren aan het verbeteren en intensiveren van de samenwerking, met als doel de door de cliënten ervaren drempels in de toegang, levering en het gebruik (en onderhoud) van hulpmiddelen te verminderen.

Partijen verbinden zich aan de normen in het normenkader om de door de cliënten ervaren drempels in de uitvoeringspraktijk te verminderen en de toegang, levering en het gebruik (en onderhoud) van hulpmiddelen voor cliënten merkbaar te verbeteren.

Het normenkader ziet toe op de verwerking van de aanvraag, de levering en de service (waaronder reparaties en onderhoud) van hulpmiddelen. De normen sluiten aan op de ervaren problematiek die blijkt uit eerdere onderzoeken (waaronder domeinoverstijgend onderzoek). Daarnaast zijn er normen ontwikkeld voor de op dit moment door cliënten ervaren problematiek bij alle stelsels, maar die zich vooral voordoet bij hulpmiddelen die verstrekt worden vanuit de Wmo 2015.

Dit betekent dan ook dat het normenkader grotendeels op de Wmo 2015 betrekking heeft. Het gaat hierbij om mobiliteitshulpmiddelen en persoonsgebonden hulpmiddelen. Leveranciers van communicatiehulpmiddelen of aard- en nagelvaste woningaanpassingen kunnen het kader wel als een handreiking gebruiken.

Keuzehulpen voor hulpmiddelen

Scouters is een non-profit organisatie, die toegankelijke informatie, onafhankelijk advies en innovatieve hulpmiddelen biedt voor en door mensen die beter willen bewegen, hun mantelzorgers en professionals. Op de  website, het forum en de social media worden oplossingen, hulpmiddelen en ervaringen gedeeld.

De Hulpmiddelenwijzer van Vilans geeft je eerlijke en onafhankelijke informatie over hulpmiddelen: soorten, alternatieven, tips en vergoedingen. Op de Hulpmiddelenwijzer is een speciale pagina te vinden met informatie over hulpmiddelen bij dwarslaesie. De Hulpmiddelenwijzer wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en is ontwikkeld en onder beheer van Vilans.